Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ANYWEAR.PL

Przedmiotem niniejszego  Regulaminu jest regulacja warunków internetowej sprzedaży Towarów oferowanych za pośrednictwem sklepu internetowego anywear.pl Sklep internetowy anywear.pl prowadzi sprzedaż Towarów  na terenie Polski a także na terenie Europy za pośrednictwem sieci Internet na stronie anywear.pl.

DEFINICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Sprzedawca– Właściciel sklepu internetowego anywear.pl jak również administrator danych osobowych: Anywear Patryk Brdej NIP: 7343465506, REGON: 523062329.
 2. Kupujący – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca podmiotowość prawną uprawniającą do dokonywania czynności prawnych zgodnie z przepisami prawa. 
 3. Konsument–  każda osoba fizyczna nabywająca Towary w sklepie anywear.pl w rozumieniu art. 22¹ kc. Wyłączona zostaje odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towarów, w stosunku do osób i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (przedsiębiorców).
 4. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, składane za pomocą formularza zamówienia, dostępnego na stronie internetowej anywear.pl  i zmierzające bezpośrednio do zawarcia ze Sprzedawcą umowy kupna- sprzedaży Towaru na odległość.
 5. Towar – przeznaczone do sprzedaży produkty tekstylne umieszczone na stronie sklepu internetowego anywear.pl
 6. Złożenie zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego anywear.pl możliwe jest każdorazowo wyłącznie po jednoczesnym zaakceptowaniu przez Kupującego postanowień niniejszego Regulaminu oraz Klauzuli informacyjnej w zakresie przetwarzania danych osobowych.

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ 

 1. Warunkiem złożenia i realizacji zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego anywear.pl jest założenie przez Kupującego konta na stronie sklepu anywear.pl . Założenie przez Kupującego konta w sklepie anywear wymaga podania jego następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu oraz adresu e-mail. Zamawiając Towar, Kupujący potwierdza prawdziwość podanych przez siebie danych.
 2. Umowa z Kupującym o założenie Konta w Sklepie zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 3. Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta w sklepie internetowym anywear.pl poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Sprzedawcy, o którym mowa w ust. 1 DEFINICJI I POSTANOWIEŃ OGÓLNYCH bądź drogą e-mail na adres: anywear.kontakt@gmail.com  Umowa zostanie rozwiązana z chwilą otrzymania wypowiedzenia przez Sprzedawcę, w następstwie czego konto Kupującego na stronie sklepu internetowego anywear.pl zostanie niezwłocznie usunięte.
 4. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o założenie konta w sklepie internetowym anywear.pl jedynie w następujących sytuacjach:
 • zakończenia przez Sprzedawcę prowadzenia Sklepu,
 • podania przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia informacji o charakterze bezprawnym. W  przypadku wskazanym w ust. 4 Regulaminu umowa o założenie Konta w Sklepie ulegnie rozwiązaniu z upływem tygodniowego okresu wypowiedzenia.
 1. Każde Zamówienie bezpośrednio po jego złożeniu, zostaje potwierdzone przez anywear.pl , drogą e-mail na adres podany przez Kupującego w chwili zakładania konta w sklepie anywear.pl
 2. Informacje o produktach zamieszczone w sklepie anywear.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c.
 3. Sprzedawca dokłada wszelkich starań by zdjęcia Towarów (w szczególności ich rozmiar i kolorystyka ), zamieszczonych na stronie sklepu internetowego anywear.pl , w sposób możliwie najdokładniejszy oddawały ich wygląd w rzeczywistości.
 4. W przypadku braku dostępności Towaru Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedawce o zaistniałej sytuacji drogą e-mail, na adres podany przez Kupującego w chwili zakładania konta w sklepie anywear.pl i ma prawo wybrać jedną spośród następujących opcji:  
 • anulowanie złożonego Zamówienia
 • wyrażenie zgody na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia o podaną przez Sprzedawcę ilość dni, 
 • częściowe zrealizowanie Zamówienia i  zwrot płatności za niezrealizowaną część Zamówienia . 
 1. Po  wybraniu jednej z opcji, o których mowa w ust. 5 powyżej, Kupujący niezwłocznie prześle drogą e-mail wiadomość zwrotną do Sprzedawcy.
 2. Zamówienie może być anulowane przez Kupującego najpóźniej w terminie 24 godzin od momentu otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail od Sprzedawcy o braku dostępności Towaru.
 3. W przypadku wyboru przez Kupującego opcji, o której mowa w ust. 8 pkt 3 powyżej, zwrot płatności za niezrealizowaną część Zamówienia zostanie dokonany w ciągu 14 dni roboczych od chwili otrzymania przez Sprzedawcę zwrotnej wiadomości e-mail od Kupującego, na numer rachunku bankowego, z którego Zamówienie zostało opłacone przez Kupującego.
 4. Wszystkie ceny Towarów  wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów wysyłki Towaru. 
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów oraz cen przesyłek, wprowadzania i usuwania Towarów z oferty oraz wprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. 

PŁATNOŚĆ I WYSYŁKA 

 1. Płatność za złożone Zamówienie jest realizowana przelewem on-line na rachunek bankowy Sprzedającego, za pośrednictwem serwisu płatniczego Przelewy24.
 2. Towar zostanie wysłany do Kupującego maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych od dnia zaksięgowania na rachunku Sprzedawcy wpłaty za złożone przez Kupującego Zamówienie.
 3. Towar zostanie wysłany do Kupującego za pośrednictwem paczkomatów In Post lub Kurierem, w zależności od opcji wybranej przez Kupującego w chwili składania Zamówienia na Towar.
 4. Koszt wysyłki Towaru pokrywa Kupujący i jest on zależny od wyboru formy dostawy podczas składania Zamówienia na Towar.
 5. Wraz z Towarem, dostarczany jest paragon fiskalny lub na prośbę Kupującego (w przypadku zaznaczenia takiej opcji podczas składania Zamówienia) faktura VAT.

ZWROT I WYMIANA TOWARU

 1. Kupujący może odstąpić od umowy kupna- sprzedaży zawartej na odległość, bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty odebrania zakupionego Towaru. W tym celu należy przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży na stosownym formularzu (przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy kupna- sprzedaży znajduje się na stronie anywear.pl w zakładce REGULAMIN ) lub oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży napisane własnoręcznie (z podaniem imienia i nazwiska Kupującego, adresu zamieszkania Kupującego, numeru zamówienia oraz numeru rachunku bankowego, na które ma zostać dokonany zwrot kosztów zakupu),  na adres: Anywear.pl ul.OSTRÓDZKA 98E , 03-289 Warszawa.
 2. Jednocześnie z przesłaniem formularza o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży. Kupujący powinien odesłać zakupiony Towar wraz z dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT), na adres o którym mowa w ust. 1. 
 3. Zwrot kosztów zakupu Towaru (tj. ceny zakupu oraz kosztów przesyłki Towaru do Kupującego do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki zawartej w ofercie sprzedaży Towaru) dokonywany jest wyłącznie na rachunek bankowy Kupującego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania Towaru przez Sprzedającego wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy kupna- sprzedaży. 
 4. Koszt przesyłki zwrotnej Towaru do Sprzedającego pokrywa Kupujący, jako strona odstępująca od umowy. 
 5. Sklep internetowy anywear.pl nie przyjmuje przesyłek zwrotnych  wysłanych na koszt adresata ani za pobraniem. 
 6. Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości zwracanego Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 7. Kupujący za zgodą Sprzedającego może także w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru  wymienić go na inny Towar. W takim przypadku Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem adresu e-mail: anywear.kontakt@gmail.com.
 8. Przy wymianie Towaru Sprzedawca uwzględnia ewentualną różnicę w cenie Towaru wymienianego i Towaru, na który następuje wymiana. Różnica w cenie ww. Towarów jest zwracana na rachunek Kupującego lub dopłacana na rachunek Sprzedawcy w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki zwrotnej zawierającej wymieniany Towar.  Koszty przesyłki Towaru przy wymianie Towaru ponosi Kupujący. 

GWARANCJA JAKOŚCI I REKLAMACJE

 1. Sprzedawca informuje, że ma obowiązek dostarczyć Towar wolny od wad fizycznych i wad prawnych oraz udziela Kupującemu 24 miesięcznej gwarancji na zakupiony Towar. 
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być złożone pisemnie na formularzu, na adres Sprzedawcy, wskazany w ust. 1 DEFINICJI I POSTANOWIEŃ OGÓLNYCH  lub mailowo na następujący adres e-mail: anywear.kontakt@gmail.com . Przykładowy wzór zgłoszenia reklamacyjnego znajduje się na stronie anywear.pl w zakładce REGULAMIN
 3. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać następujące dane Kupującego: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, numer Zamówienia oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji, wybrany rodzaj żądania Kupującego w związku z uszkodzeniem lub wadą Towaru (wymiana Towaru, naprawa Towaru, zwrot ceny zakupu reklamowanego Towaru) oraz załączyć dowód zakupu (paragon lub faktura VAT- w postaci elektronicznej lub wydruku, w zależności od sposobu złożenia zgłoszenia reklamacyjnego), a także numer rachunku bankowego do zwrotu ceny zakupu reklamowanego Towaru (przy wybraniu tej opcji przez Kupującego).
 4. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę.
 5. Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedawcę o uwzględnieniu bądź nieuwzględnieniu reklamacji drogą e-mail na adres, podany w chwili składania Zamówienia w sklepie internetowym anywear.pl
 6. W przypadku uwzględnienia reklamacji Towaru, Kupujący może żądać naprawy Towaru lub wymiany Towaru na Towar wolny od wad. Jeżeli naprawa Towaru lub jego wymiana na Towar wolny od wad będą niemożliwe albo będą wiązały się z nadmiernymi kosztami bądź narażałyby Kupującego na znaczne niedogodności, Kupujący może odstąpić od umowy kupna- sprzedaży- wówczas Kupujący otrzyma zwrot pieniędzy za zakup reklamowanego Towaru.
 7. Kupujący może żądać również stosownego obniżenia ceny reklamowanego Towaru w przypadku uwzględnienia jego reklamacji oraz gdy jego niezgodność z umową kupna- sprzedaży Towaru jest nieistotna.
 8. Koszty przesyłki Towaru w postępowaniu reklamacyjnym pokrywa Sprzedawca.
 9. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Towar zostanie odesłany do Kupującego wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia Towarów zamieszczone na stronie sklepu internetowego anywear.pl są chronione prawami autorskimi. 
 2. Do Kupujących innych niż Konsumenci nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego, w szczególności przepisów dotyczących prawa odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży oraz uprawnień z tytułu niezgodności Towaru z umową.
 3. Wszystkie znaki towarowe i nazwy firmowe zamieszczone przez sklep anywear.pl są wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych oraz reklamowych i pozostają własnością ich twórców.
 4. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej  uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez Sprzedawcę. Kupujący ma możliwość zapoznania się z Regulaminem podczas składania zamówienia oraz w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej sklepu anywear.pl w zakładce REGULAMIN . Kupujący posiadający własne konto w sklepie internetowym anywear.pl zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem poczty e-mail. Kupującemu, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia swojego konta w sklepie internetowym sklep anywear.pl w każdym czasie.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw. 
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego;
 7. Sprzedawca w dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu sklepu internetowego anywear.pl , spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sklepu internetowego anywear.pl z infrastrukturą techniczną Kupującego.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.09.2022 r. z mocą obowiązującą od dnia 20.09.2022 r.