Polityka Prywatności

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119/1, (zwane dalej RODO) oraz ustawa z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, z późn. zm.).

Zakres danych osobowych podlegających przetwarzaniu:

 1. imię i nazwisko,
 2. adres zamieszkania,
 3. nr telefonu,
 4. adres e-mail,
 5. informacje niezbędne do rozliczenia należności publicznoprawnych.

ANYWEAR PATRYK BRDEJ z NIP 7343465506 , REGON 523062329 z siedzibą w Warszawie informuje:

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a-c RODO.

 1. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne
  w celu zawarcia i wykonania Umowy.
 2. Dane osobowe będą pozyskiwane przez Anywear
  oraz osoby lub podmioty działające w jej imieniu.
 3. Administratorem danych osobowych jest Anywear
 4. W sprawach związanych z danymi osobowymi należy kontaktować się za pośrednictwem adresu
  e-mail: anywear.kontakt@gmail.com
 5. Dane osobowe mogą być udostępniane:
 • pracownikom i współpracownikom Anywear w celu realizacji Umowy,
 • podmiotom kontrolującym i nadzorującym Anywear na mocy prawa powszechnie obowiązującego,
 • dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Umowy oraz po jej
  zakończeniu w związku z koniecznością przechowywania dokumentacji zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.
 1. Przysługuje Panu/Pani dostęp do danych osobowych, żądania ich sprostowania,
 2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 3. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
 4. wycofania zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych.
 5. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.Przysługuje Panu/Pani prawo do przenoszenia danych osobowych.Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi na czynności przetwarzania danych osobowych przez Anywear do Prezesa Ochrony Danych Osobowych.Na podstawie danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, nie stosuje się profilowania.

W świetle powyższego wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przez Anywear , w celu zawarcia za pośrednictwem
sklepu internetowego anywear.pl i realizacji Umowy kupna- sprzedaży Towaru,
pomiędzy Anywear a mną i wynikających
z przedmiotowej Umowy obowiązków.

Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach
marketingowych przez Anywear , pod warunkiem
wyrażenia przeze mnie zgody w odrębnym oświadczeniu za pośrednictwem sklepu
internetowego anywear.pl.
Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania
moich danych osobowych dla celów marketingowych, za pośrednictwem poczty e- mail na
adres: anywear.kontakt@gmail.com